ALGEMENE VOORWAARDEN LANSU NALATENSCHAP SERVICE 

Artikel 1 Algemeen 

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

– opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;

– opdrachtnemer: Lansu Nalatenschap Service, gevestigd te Helvoirt. 

 

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 404 en 407, lid 2 Boek 7 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de opdrachtnemer. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van opdrachtnemer en van al degenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. 

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht 

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd. 

2. Opdrachtnemer kan opdrachten zo nodig met inschakeling van hulppersonen en derden uitvoeren. Bij het inschakelen van derden zal opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

Artikel 4 Geheimhouding 

1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke (beroeps)plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. 

2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 

3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 

4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden. 

 

Artikel 5 Intellectuele eigendom 

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien. 

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. 

 

Artikel 6 Honorarium 

1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. 

2. Indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand kan opdrachtnemer het honorarium voor verrichtte werkzaamheden, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, tussentijds in rekening brengen. 

Artikel 7 Betaling 

1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. 

2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 7.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. 

3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. 

4. Betaling door opdrachtgever geschiedt overeenkomstig het bepaalde in art. 6:44 BW, zodat de betaling eerst in mindering strekt op de kosten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. 

5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

6. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag. 

 

Artikel 8 Reclames 

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking, van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 

2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium. 

 

Artikel 9 Opzegging 

1. Opdrachtgever kan te allen tijde de opdracht intrekken en opdrachtnemer kan te allen tijde de opdracht teruggeven aan opdrachtgever. Dit ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van de reeds door opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden. 

2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld. 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van tweemaal het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor de desbetreffende opdracht heeft ontvangen, met een maximum van vijftien duizend euro (EUR 15.000), tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het gedeclareerde honorarium over de laatste zes maanden. Bovendien is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico van opdrachtnemer. 

2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zonodig bij deze, dat elke opdracht aan opdrachtnemer de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer. 

 

Artikel 11 Elektronische communicatie 

Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. In afwijking van het bepaalde in artikel 13 van de Algemene Voorwaarden geldt dat opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer. De data-uittreksels uit de computersystemen van opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door opdrachtnemer verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de opdrachtgever. 

 

Artikel 12 Vervaltermijn 

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

 

Artikel 13 Vervolg- en aanvullende opdrachten 

De voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en op vervolgopdrachten. 

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde Rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft. 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen. 

Helvoirt, 18 januari 2019

PRIVACY VERKLARING LANSU NALATENSCHAP SERVICE 

Deze verklaring geeft informatie over hoe Lansu Nalatenschap Service omgaat met persoonsgegevens die in het kader van onze werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Artikel 1 Algemeen
Lansu Nalatenschap Service is verantwoordelijk voor beheer en de verwerking van persoonsgegevens in verband met haar activiteiten ten behoeve van haar opdrachtgevers. Wij gaan zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde gegevens en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.

Website, aanvraag brochures en contactformulier
Lansu Nalatenschap Service respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag tot contact zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden en indien wij dit toch zouden willen dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. Lansu Nalatenschap Service zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze – mits dit hiervoor noodzakelijk mocht zijn – uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag.

 

Artikel 2 Persoonsgegevens
Op basis van een gesloten overeenkomst of een verleende opdracht dient Lansu Nalatenschap Service in het kader van een optimale dienstverlening persoonsgegevens te verzamelen. Wij vragen uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

· Het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten.

· Om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen.

· Voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Door Lansu Nalatenschap Service worden onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt:

· Gegevens ter identificatie van personen.

· Contactgegevens.

· Financiële gegevens, waaronder aangiften inkomstenbelasting en financiële overzichten.

· Juridische gegevens waaronder volmachten, testamenten, verklaringen van erfrecht en dergelijke. 

 

Artikel 3 Verstrekking persoonsgegevens
Lansu Nalatenschap Service waarborgt volledige discretie, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens.

Uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of opdracht, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of andere gerechtvaardigde belangen zullen de persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de door deze derden te verlenen diensten.

Lansu Nalatenschap Service waarborgt dat zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen privé-informatie terecht komt bij personen of instanties die hier geen recht op hebben noch worden deze voor commerciële doeleinden beschikbaar gesteld.

 

Artikel 4 Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u contact met ons opnemen. 

 

Artikel 5 Externe dataopslag
De persoonsgegevens worden bewaard in onze dossiers. Dit betekent dat de persoonsgegevens in opdracht van Lansu Nalatenschap Service door een externe dataopslag aanbieder kunnen worden verwerkt en opgeslagen.

 

Artikel 6 Bewaartermijn
Lansu Nalatenschap Service bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Documentatie voor aangifte inkomsten- en erfbelasting bewaren wij vijf jaar, gegevens ten behoeve van eenmalige adviezen bewaren wij een jaar en de gegevens van een afwikkeling bewaren wij zeven jaren. Indien gewenst kunt u onze gegevens ter beschikking krijgen. Wij zullen dan verder niets van uw gegevens bewaren.

 

Artikel 7 Wijziging privacy beleid
Op basis van nieuwe ontwikkelingen kan deze privacyverklaring worden gewijzigd. Op onze website is de meest actuele privacyverklaring te vinden. Het verdient daarom aanbeveling de tekst op de website te raadplegen. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

 

Artikel 8 Vragen
Heeft u vragen over uw privacy neem dan contact op met Lansu Nalatenschap Service. U kunt ons bereiken via het e-mailadres: info@lansunalatenschapservice.nl of via telefoonnummer 06-47048658.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 januari 2019.